مراسم دانشگاه آزاد اسلامی استان به مناسبت آزاد سازی خرمشهر

چ, 03/03/1402 - 09:24

مراسم دانشگاه آزاد اسلامی استان به مناسبت آزاد سازی خرمشهر

مراسم بزرگداشت آزاد سازی خرمشهر دانشگاه آزاد اسلامی استان.