مراسم غبار روبی مزار شهداء به مناسبت آزاد سازی خرمشهر

چ, 03/03/1402 - 09:31

مراسم غبار روبی مزار شهداء به مناسبت آزاد سازی خرمشهر

مراسم غبار روبی مزار شهداء دانشگاه آزاد اسلامی نقده به مناسبت آزاد سازی خرمشهر.